GGD-erkenning en wet Kinderopvang


Is dat allemaal wel erkend, Kinderopvang Door Ouders?


Inmiddels is Kinderopvang Door Ouders al jaren een erkende vorm van kinderopvang, waarbij de ouders de ontwikkeling van hun kinderen zelf leiden. Volledige inspraak, transparantie en bewuste betrokkenheid van zowel vaders als moeders zorgt voor een warme, huiselijke en gezonde plek voor het kind.

Wet kinderopvang

De kwaliteit van Kinderopvang Door Ouders (KDO) wordt gewaarborgd door de eisen die de Wet Kinderopvang stelt aan kinderopvang. Zo hebben alle KDO’s een pedagogisch beleidsplan en een werkplan. Alle ouders leveren een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in, voordat ze beginnen. In het eerste jaar haalt iedereen het kinder-EHBO. Verder komen de brandweer en de GG&GD regelmatig controleren op locatie of alles in orde is.

De BOPC

De belangenvereniging voor Kinderopvang door Ouders heet BOPC. Dat staat voor Belangenvereniging voor ouderparticipatiecrèches. Deze naam wordt met name gebruikt in samenwerking met het verantwoordelijke ministerie in Den Haag.

Kinderopvang door Ouders, ofwel de ouderparticipatiecrèche of OPC is evenals het kinderdagverblijf en de gastouderopvang een door de overheid erkende vorm van kinderopvang. Meer informatie over de BOPC vind je op http://bopc.nl/.

Klachten

Conflicten en klachten worden bij Kinderopvang Door Ouders door de ouders onderling opgelost. Soms is het nodig om een klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. Dit wordt jaarlijks vastgelegd in het klachtenverslag. In 2017 zijn er geen klachten ingediend.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvang Door Ouders voldoet aan het beleid van de GGD. Dit betekent dat je kinderopvangtoeslag kunt krijgen voor kinderen die naar een Kinderopvang Door Ouders gaan.

Image
Image

Inspectie en handhaving

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Om deze kwaliteit te waarborgen, wordt toezicht gehouden en waar nodig gehandhaafd. Alle locaties voor Kinderopvang Door Ouders staan daarom in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Hoge kwaliteit

Uit recent onafhankelijk onderzoek blijkt dat de huidige zeven KDO’s, waaronder de vijf in Utrecht, het erg goed doen. In het algemeen geldt dat - blijkens kwaliteitsmetingen - Kinderopvang door Ouders op verschillende vlakken beter scoort dan de reguliere kinderopvang en peuterspeelzalen.